Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Het LeesLab

Klik op de titel om de algemene voorwaarden te downloaden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1  Definities

Artikel   2  Identiteit van de ondernemer

Artikel   3  Toepasselijkheid

Artikel   4  Het aanbod

Artikel   5  De overeenkomst

Artikel   6  Herroepingsrecht

Artikel   7  Kosten in geval van herroeping

Artikel   8  Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9  De prijs

Artikel 10  Conformiteit en garantie

Artikel 11  Levering en uitvoering

Artikel 12  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13  Betaling

Artikel 14  Klachtenregeling

Artikel 15  Geschillen

Artikel 16  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt regelmatig gebruik gemaakt van een korte uitleg in eenvoudig taalgebruik. Deze begint met ‘eenvoudig gezegd’. Hiermee wil Het LeesLab de lezer een gemakkelijke aanwijzing geven over wat er wordt bedoeld. Deze korte uitleg is slechts bedoeld als aanwijzing en niet als volledige uitleg. Hieraan kunnen dan ook geen afwijkende rechten worden ontleend.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Eenvoudig gezegd: de tijd die de koper heeft om de aankoop te annuleren of terug te sturen.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Eenvoudig gezegd: de koper in de webwinkel.

Dag: kalenderdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. Eenvoudig gezegd: de aankoop van een serie producten of diensten, meestal gaat het om een abonnement.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Eenvoudig gezegd: een pc, laptop, smartphone of ander apparaat waarop je informatie kunt opslaan.

Eenvoudig gezegd: in begrijpelijke taal uitgelegd wat er normaal gesproken wordt bedoeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Eenvoudig gezegd: het recht om je aankoop te annuleren of terug te sturen.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Eenvoudig gezegd: de webwinkel.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Eenvoudig gezegd: een aankoop in een webwinkel of via de telefoon, e-mail of social media.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Eenvoudig gezegd: een webwinkel.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Het LeesLab

Alice van den Heuvel-Janssen

Prinses Marijkestraat 13

7021 CA Zelhem

Telefoonnummer: 06- 1318 1583

E-mailadres: info@hetleeslab.nl
KvK: 55000398
BTW identificatienummer: NL163376591B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Eenvoudig gezegd: deze algemene voorwaarden gelden bij elke aankoop in de webwinkel.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Eenvoudig gezegd: deze algemene voorwaarden zijn vóór de aankoop te lezen. Op verzoek worden ze aan de koper verstuurd.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Eenvoudig gezegd: de koper kan deze algemene voorwaarden vooraf online lezen en opslaan.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Eenvoudig gezegd: mochten er bij het product voorwaarden zijn vermeld die deze algemene voorwaarden tegenspreken, dan mag de koper altijd gebruik maken van de voorwaarden die hij/zij het gunstigste vindt.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Eenvoudig gezegd: producten in de webwinkel worden duidelijk beschreven en de afbeeldingen zijn relevant. Mocht er een fout in de beschrijving staan die duidelijk een vergissing is, dan is Het LeesLab daar niet aan gebonden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen, eenvoudig gezegd: de prijs inclusief BTW,
  2. de eventuele kosten van aflevering, eenvoudig gezegd: de verzendkosten,
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, eenvoudig gezegd: het bestelproces verloopt in duidelijke stappen,
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, eenvoudig gezegd: als je de aankoop niet kunt annuleren staat dat erbij,
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, eenvoudig gezegd: hoe en wanneer (ongeveer) je de aankoop kunt ontvangen,
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert, eenvoudig gezegd: bij een aanbieding staat erbij hoe lang deze geldig is,

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Eenvoudig gezegd: de aankoop is rond zodra het volledige bestelproces, inclusief de betaling, is doorlopen.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Eenvoudig gezegd: Zodra je iets hebt besteld, ontvang je zo snel mogelijk een bericht met een bevestiging van het LeesLab.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Eenvoudig gezegd: de persoonlijke gegevens die je invult in de webwinkel zijn beveiligd.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Eenvoudig gezegd: als je iets koopt en pas achteraf wilt betalen, dan mag Het LeesLab eerst checken of je ergens hoge schulden hebt, waardoor je je aankoop niet zult kunnen betalen.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: Eenvoudig gezegd: bij je aankoop ontvang je de volgende informatie: waar je terecht kunt als er iets met de aankoop niet in orde is of als je er een klacht over hebt én hoe je de aankoop terug kunt sturen binnen de bedenktermijn. Bij een abonnement van een jaar of langer krijg je ook informatie hoe je het abonnement kunt opzeggen.
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Eenvoudig gezegd: zodra de koper de aankoop heeft ontvangen, heeft hij/zij 14 dagen bedenktijd. In die tijd kan hij/zij de aankoop terugsturen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eenvoudig gezegd: tijdens de bedenktijd gaat de koper voorzichtig met het product om. Het product kan alleen worden teruggestuurd als het heel is en compleet met alle toebehoren.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Eenvoudig gezegd: de koper heeft 14 dagen om een gekochte dienst te annuleren.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eenvoudig gezegd: de koper houdt zich bij annulering aan de eventuele instructies die Het LeesLab daarbij heeft gegeven.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Eenvoudig gezegd: als de koper het product binnen de bedenktijd terugstuurt, hoeft deze alleen de verzendkosten van het terugsturen te betalen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Eenvoudig gezegd: Na terugzending krijgt de koper binnen 14 dagen zijn/haar geld terug.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Eenvoudig gezegd: In sommige gevallen kan een aankoop niet worden teruggestuurd. Als dat zo is, wordt dat altijd vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: Eenvoudig gezegd: producten die niet kunnen worden teruggestuurd zijn onder andere: producten die speciaal op bestelling zijn gemaakt, producten die snel kunnen bederven of verouderen, losse kranten en tijdschriften en software waarvan de verzegeling is verbroken. Dit geldt alleen als het duidelijk bij het product vermeld staat.
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument,
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn,
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4. die snel kunnen bederven of verouderen
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  6. voor losse kranten en tijdschriften
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: Eenvoudig gezegd: diensten die niet kunnen worden teruggestuurd zijn onder andere uitjes waarvoor al kaartjes zijn gekocht of diensten die de koper al binnen de bedenktermijn heeft willen ontvangen. Dit geldt alleen als het duidelijk bij het product vermeld staat.
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Eenvoudig gezegd: als Het LeesLab een abonnement aanbiedt, blijft de prijs daarvan tijdens de geldigheidsduur van het abonnement gelijk, behalve als de regering het BTW-tarief verandert.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Eenvoudig gezegd: als Het LeesLab een abonnement aanbiedt kan de prijs daarvan worden verhoogd als dat door een wettelijke bepaling komt, of anders mag de koper het abonnement na de prijsverhoging opzeggen.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Eenvoudig gezegd: Het LeesLab levert deugdelijke producten die voldoen aan de wettelijke eisen en die overeenkomen met de productbeschrijving op de website.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eenvoudig gezegd: op een aankoop is altijd de wettelijke garantie en het wettelijke consumentenrecht geldig, samen met de voorwaarden die bij de aankoop horen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Eenvoudig gezegd: Het LeesLab voert een bestelling zo zorgvuldig mogelijk uit.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien een levering door weigering bij de eerste verzending, of door onjuiste adresgegevens, nogmaals door de ondernemer verzonden moet worden, worden de kosten hiervoor bij consument in rekening gebracht. Eenvoudig gezegd: de aankoop wordt op het vermelde adres afgeleverd. Als dat niet lukt en het product moet nog een keer worden opgestuurd, dan zijn de nieuwe verzendkosten voor de koper.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Eenvoudig gezegd: je ontvangt je aankoop altijd zo snel mogelijk. Mocht het langer dan 30 dagen gaan duren, dan krijg je daarover bericht en mag je de aankoop annuleren.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Eenvoudig gezegd: als je vanwege de vertraging een aankoop annuleert, krijg je je geld binnen 14 dagen terug.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Eenvoudig gezegd: stel dat de aankoop helemáál niet meer leverbaar is, dan krijg je als dat kan een product dat er zoveel mogelijk op lijkt. Dat product kan de koper altijd binnen 14 dagen gratis terugsturen, ook als dat met de oorspronkelijke aankoop niet mocht.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De consument heeft de plicht om beschadiging en of/ vermissing van producten te melden binnen 14 dagen na ontvangst van het verzonden producEenvoudig gezegd: tot aan de bezorging draagt de webwinkel de kosten voor vermissing of beschadiging van een aankoop, behalve als de koper en de webwinkel daar samen duidelijke andere afspraken over hebben gemaakt. De koper moet een beschadigd of vermist product wel binnen 14 dagen na ontvangst bij de webwinkel melden. 

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Eenvoudig gezegd: de koper mag een abonnement altijd opzeggen, de maximale opzegtermijn is dan een maand. Alléén als het abonnement voor een vaste tijd is aangegaan (bijvoorbeeld een jaar, maar maximaal twee jaar), dan kan het pas vanaf die datum worden opgezegd. Opzeggen kan altijd via hetzelfde medium als bestellen, dus als de koper online heeft besteld, kan hij/zij ook online opzeggen, bijvoorbeeld via e-mail.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Eenvoudig gezegd: de koper mag een abonnement na de afgesproken duur altijd opzeggen met een maximale opzegtermijn van een maand. De koper mag natuurlijk ook met de verkoper afspreken dat het abonnement na de afgesproken tijd meteen wordt stopgezet.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Eenvoudig gezegd: een verkoper mag alleen een abonnement van lánger dan een jaar (bijvoorbeeld twee jaar) verkopen, als dat voordeliger is voor de koper. Zo niet, dan mag de koper het abonnement al na een jaar opzeggen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Eenvoudig gezegd: als de koper pas na de ontvangst betaalt (bijvoorbeeld via rembours), moet het bedrag wel altijd binnen 14 dagen na ontvangst zijn betaald.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Eenvoudig gezegd: de koper is nooit verplicht om meer dan de helft vooruit te betalen. Er is altijd minstens één manier in de webwinkel om (de rest van het bedrag) pas tijdens of na de ontvangst te betalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn betalen onder rembours (aan de postbode). De koper kan natuurlijk wel zélf beslissen om alles vooraf te betalen, bijvoorbeeld via iDeal.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte, wettelijke minimale kosten van €40,00 plus €8,40 BTW in rekening te brengen. Eenvoudig gezegd: als de koper niet of te laat betaalt, krijgt hij een aanmaning. Als ook deze niet of te laat wordt betaald, kan Het LeesLab de wettelijke incassokosten van minimaal € 40,00 plus € 8,40 BTW in rekening brengen. De mogelijke incassokosten worden altijd in de aanmaning aangegeven.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Eenvoudig gezegd: heb je een klacht over een aankoop? De webwinkel vermeldt duidelijk hoe je deze kunt melden en hoe deze wordt behandeld.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Eenvoudig gezegd: heb je een klacht over je aankoop? Meld deze dan zo snel mogelijk en met een duidelijke omschrijving.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Eenvoudig gezegd: binnen 14 dagen na ontvangst van een klacht geeft Het LeesLab antwoord.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eenvoudig gezegd: mochten de koper en verkoper bij een aankoop een meningsverschil (geschil) hebben waar ze niet samen uit komen, dan kan deze (alleen) onder het Nederlandse recht worden behandeld.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Eenvoudig gezegd: als voor een product of dienst andere dan deze algemene voorwaarden gelden, kunnen deze nooit nadelig uitpakken voor de koper. Ook worden ze duidelijk vermeld en is het mogelijk om ze ergens op te slaan.